logo Timmer-Pneumatik GmbH             


zawór magnetyczny


Nazwa VFG-Spule-30-C3-24V=
Dlugi opis Zapasowe cewki elektromagnesu klasa"F" (155C)
stopień ochrony IP 65 ( z wtyczką DIN 43650)
Matchcode VFG-Spule-30-C3-24V=
Katalog Timmer 2001
Strona 200
Nazwa VFG-Spule-30-C3-230/50
Dlugi opis Zapasowe cewki elektromagnesu klasa"F" (155C)
stopień ochrony IP 65 ( z wtyczką DIN 43650)
Matchcode VFG-Spule-30-C3-230/50
Katalog Timmer 2001
Strona 200
Nazwa VFG-Spule-30-C3-12V=
Dlugi opis Zapasowe cewki elektromagnesu klasa"F" (155C)
stopień ochrony IP 65 ( z wtyczką DIN 43650)
Matchcode VFG-Spule-30-C3-12V=
Katalog Timmer 2001
Strona 200
Nazwa VFG-Spule-30-C3-110/50
Dlugi opis Zapasowe cewki elektromagnesu klasa"F" (155C)
stopień ochrony IP 65 ( z wtyczką DIN 43650)
Matchcode VFG-Spule-30-C3-110/50
Katalog Timmer 2001
Strona 200
Nazwa VFG-Spule-30-C3-24/50
Dlugi opis Zapasowe cewki elektromagnesu klasa"F" (155C)
stopień ochrony IP 65 ( z wtyczką DIN 43650)
Matchcode VFG-Spule-30-C3-24/50
Katalog Timmer 2001
Strona 200

zawór magnetycznyHome - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum