logo Timmer-Pneumatik GmbH             


Zawory magnetyczne - 12V 24V 230V


Nazwa VFG-MAX-S220-3/8-NG-12V=
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-3/8-NG-12V=
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-3/8-NG-230/50-60
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-3/8-NG-230/50-60
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-3/8-NG-24V=
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-3/8-NG-24V=
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-3/8-NG-24V-50Hz
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-3/8-NG-24V-50Hz
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-3/8-NG-AC
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-3/8-NG-AC
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-3/8-NG-DC
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-3/8-NG-DC
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1/2-NG-12V=
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1/2-NG-12V=
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1/2-NG-12V=-o.GST
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1/2-NG-12V=-o.GS
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1/2-NG-230/50-60
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1/2-NG-230/50-60
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1/2-NG-24V=
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1/2-NG-24V=
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1/2-NG-24V=-LED
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1/2-NG-24V=-LED
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1/2-NG-24V-50Hz
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1/2-NG-24V50Hz
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1/2-NG-AC
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1/2-NG-AC
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1/2-NG-DC
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1/2-NG-DC
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1-NG-12V=
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1-NG-12V=
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1-NG-230/50-60
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1-NG-230/50-60
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1-NG-24V=
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1-NG-24V=
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1-NG-AC
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1-NG-AC
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-1-NG-DC
Dlugi opis 2/2 drożny zawór magnetyczny MAXI -sterowany siłownikiem-NG
w położeniu spoczynkowym zamknięty,
membrany z NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-1-NG-DC
Katalog Timmer 2001
Strona 193
Nazwa VFG-MAX-S220-3/4-NG-12V=
Dlugi opis 2/2-Wege- Maxi-Magnetventil -servogesteuert-NG
in Ruhestellung geschlossen, Membrane aus
NBR
Matchcode VFG-MAX-S220-3/4-NG-12V=
Katalog Timmer 2001
Strona 193

Zawory magnetyczne 12V (12 Volt)Home - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum